Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer19103/public_html/wp-content/themes/stay-wild/htheme/classes/functions.setup.php on line 230

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY Anna Stefańska Photography

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Stefańska działająca pod firmą Anna Stefańska Photography z siedzibą w Łodzi (91-348) przy ul. Św. Teresy 23a/10.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: annastefanskaphoto@gmail.com lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.
 3. Firma Anna Stefańska Photography przetwarza dane osobowe swoich Klientów w związku z realizacją usług oraz wykonywaniem oferty i zamówień.
 4. Klient lub Kontrahent firmy Anna Stefańska Photography będący osobą fizyczną, której dane dotyczą, korzysta z następujących praw:
 5. a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 6. b) prawo do sprostowania danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności lub nieaktualności na wniosek osoby zainteresowanej;

c)prawo do usunięcia danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

d)prawo do ograniczenia przetwarzania, a zatem prawo zażądania od administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

e)prawo do przenoszenia danych, a zatem prawo zażądania od administratora wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;

f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, a zatem prawo sprzeciwienia się administratorowi przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

g)prawo wycofania zgody, a zatem prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,

h)prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie w formie pozwalającej administratorowi na jej faktyczne uwzględnienie, a zatem na przykład poprzez przesłanie żądania na adres e-mail administratora danych lub adres siedziby firmy: ul. Św. Teresy 23a/10, 91-348 Łódź.
 2. W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
 3. a) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 4. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:
 6. a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

b)przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej pisemnego odwołania

 1. c) przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy oraz z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń
 2. d) przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowo – rozliczeniowych odbywa się w czasie wymaganych przez obowiązujące regulacje prawne i podatkowe

7.Administrator ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

 1. Administrator nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.
 2. Firma Anna Stefańska Photography nie będzie przekazywać, udostępniać, ani tym bardziej sprzedawać danych osobowych Klientów nieuprawnionym podmiotom lub bez podstawy prawnej,
 3. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy (np. firmy kurierskie, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, informatycy, biura rachunkowe) w niezbędnym i uzasadnionym zakresie. Jednak nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów z uwagi na stosowane przez administratora danych środki organizacyjne oraz techniczne.
 4. Dane Klientów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontrolującym (np. Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Ochrony Danych Osobowych).
 5. W celu dokonania przez Klienta aktualizacji swoich danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z administratorem danych.
 6. Administrator wykonuje żądanie Klienta w trybie bez zbędnej zwłoki, chyba że sprawa wymaga wyjaśnienia i zweryfikowania stanu faktycznego, przy czym sprawa nie powinna być załatwiona w terminie przekraczającym 30 dni.
 7. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy i terminowy.
 8. Dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowny Kliencie, Szanowni Państwo, 

zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Stefańska Photography z siedzibą w Łodzi (91-348) przy ul. Św. Teresy 23a/10, NIP: 7262470124.
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z administratorem danych osobowychpod numerem telefonu 730980772 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe przez czas oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim w celu realizacji umowy oraz w celu wystawienia faktur,  a także w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Państwa dane mogą być także przetwarzane na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń co szczegółowo przedstawia się następująco: 

a)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy przez czas trwania umowy i konieczności realizacji rozliczeń po jej zakończeniu; 

b)na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w celu wystawienia faktur, not obciążeniowych, innych rachunków, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;

c)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu rozpatrzenia reklamacji przez okres na jaki przepisy prawa obligują do przechowywania informacji i dokumentów i w związku z tym do przetwarzania danych;

d)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora przez okres, po upływie którego dojdzie do przedawnienia roszczeń;

e)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;

f)w pozostałych prawnie uzasadnionych wypadkach, w których Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie określonych przepisów prawnych. 

 1. Administrator danych zbiera tylko te informacje i dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia określonego daną sytuacją celu, np. w celu wystawienia faktury czy też realizacji usługi mogą być zbierane i przetwarzane dane takie jak: nazwa kontrahenta/klienta, imię i nazwisko, adres, NIP, numer telefonu, inne niezbędne dane kontaktowe lub identyfikacyjne (np. zawarte w umowie).

III. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 • Prawo do uzyskania informacji zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do informowania zgodnie z art. 19 RODO
 • Prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO zgodnie z art. 77 RODO
 1. Jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw w przetwarzaniu Państwa danych przez firmę Anna Stefańska Photography to administrator danych zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że wystąpią ważne powody, dla których dalsze przetwarzanie Państwa danych zasługiwać będzie na ochronę prawną i uzasadnioną konieczność, a zatem przetwarzanie Państwa danych przez administratora danych przodować będzie przed Państwa interesem. Może to mieć miejsce między innymi w sytuacji dochodzenia roszczeń, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych administratora danych. 

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego je zbieram

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na mojej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, tworzę tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzy się dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Plugin: Smush

Note: Smush does not interact with end users on your website. The only input option Smush has is to a newsletter subscription for site admins only. If you would like to notify your users of this in your privacy policy, you can use the information below.

Smush sends images to the WPMU DEV servers to optimize them for web use. This includes the transfer of EXIF data. The EXIF data will either be stripped or returned as it is. It is not stored on the WPMU DEV servers.

Smush uses a third-party email service (Drip) to send informational emails to the site administrator. The administrator’s email address is sent to Drip and a cookie is set by the service. Only administrator information is collected by Drip.

Cześć! Jestem Ania
fotografia kulianrna

Fotografuję, podróżuję i od czasu do czasu ugotuję coś dobrego, czym oczywiście zawsze się dzielę tu na blogu:) Oprócz tego opisuję tu moje wycieczki 'poza utartą ścieżką' a także rzeczy, które mnie inspirują, a może będą także inspiracją dla Ciebie. <3

Jestem tutaj:

Przepisy kulinarne
przepisy kulinarne
Foodki - fotografie potraw i zdjęcia kulinarne
rondel
mytastepol.com
Upieczmy.pl - Twoje przepisy kulinarne. Przepisy na każdy dzień.